圖片

臼井靈氣法的三要柱

在學習臼井靈氣療法的旅途中,靈氣五戒、接受靈授和明治天皇御製都是具有重要意義的概念和實踐的價值。它們分別強調了生活原則、能量轉移和靈性指導,共同構成了靈氣療法的基礎。

 1. 靈氣五戒(Gokai):靈氣五戒是靈氣療法的基本原則,用於引導日常生活和個人修行。這些原則教導人們如何在生活中保持平衡和和諧,並提高生活質量。靈氣五戒有助於降低壓力、緩解憂慮,並培養正面思考和感激之心。靈氣五戒也強調自律,使人們意識到自己行為的影響,並尊重他人和環境。
 2. 接受靈授(Reiju):靈授是靈氣療法中能量轉移的過程,通過將能量從治療師傳遞給接受者來啟動或強化他們的靈氣能量。這種能量轉移通常在靈氣治療師對學生進行Reiki Attunement(靈氣療法的一個重要步驟)時進行。靈授(Reiju)對於打開接受者的能量通道和促進自我治癒至關重要。
 3. 明治天皇御製(Gyosei):明治天皇御製是指日本明治天皇所創作的詩歌和散文,這些作品被認為具有強烈的靈性和智慧。在靈氣療法中,這些御製被用作靈性指導,激發學生對生活的反思和內省。明治天皇御製強調了道德、品德和內在修養的重要性,這對於實踐靈氣療法並在日常生活中應用其原則至關重要。

總之,靈氣五戒、接受靈授和明治天皇御製在靈氣療法中都具有重要意義。它們共同支持著靈氣療法的實踐,幫助人們實現身心靈的和諧與平衡。

秋の夜の 月は昔にかはらねど 世になき人の 多くなりぬる(月)

aki no yoru no tsuki wa mukashi ni kawaranedo yo ni naki hito no ooku nari nuru (tsuki)

秋夜明月,歌頌不已,傾心欣賞。 然月影不變,觀賞者卻各異。 不知何時,與月共賞之友,已陸續完成人生課題,踏上旅程。 非他人之事,吾之學業是否進展? 仲秋明月,使吾再度領悟今日之珍貴。

あさみどり 澄みわたりたる大空の 広きをおのが 心ともがな (天)

asamidori sumiwataritaru oozora no hirokio onoga kokoro tomo gana (ten)

矗立於新綠野地,仰觀無盡澄明蒼穹, 欲將其廣袤納入吾心。 若爾,繁瑣雜務將不再困擾心神, 爭端憂慮自然消逝,永擁寬廣澄明之心。

曇りなき 心のそこのしらるゝは ことばのたまの ひかりなりけり (玉)

kumori naki kokoro no soko no shiraruru wa kotoba no tama no hikari narikeri (tama)

世間有言辭巧妙、口若懸河之人,亦有言語簡樸之人。 非論優劣,各自個性所致, 各種言語皆自然顯露其真實。 以言辭猶心靈之鏡,心若陰暗則語言昏濛, 心明亮則言語閃耀。

あまたたび しぐれて染めしもみじ葉を ただひと風の ちらしけるかな(落葉風)

amata tabi shigurete someshi momiji ha wo tada hito kaze no chirashikeru kana (ochiba kaze)

自然之造化,歷歷秋霖,染紅落葉,綻放錦繡之秋。 經此染練之楓葉,一陣狂風吹過,瞬間飄落。 此乃自然法則,無人能阻。人生亦如是。 時刻生命如風中落葉,無悔當下,全力生活每一刻。

雨だりに 窪める石を見ても知れ かたき業とて 思ひすてめや(をりにふれて)

Ame dari ni kubomeru ishi wo mite mo shire kataki gyō tote omohi sute meya

屋頂之雨水,滴落石上。 雖無顯變,經年累月,石生凹痕。 此為古人所言「雨滴穿石」,教示勿忘初心,持續努力,終將成功。 任何事,不可因難而輕易放棄。

天を恨み 人をとがむることもあらじ わがあやまちを 思ひかへさば (をりにふれて)

ten wo urami hito wo togamuru koto mo araji waga ayamachi wo omokae sabi (ori ni furete)

苦悩不已,易生怨嘆身不幸,指責他人。 然真因他人運不佳乎? 細思,皆吾之選擇所致。 若知非他人,乃己所負,則無怨怒,習得向上之智慧。

あやまたむ こともこそあれ世の中は あまりに物を 思ひすぐさば(をりにふれて)

Aya mata mu koto mo koso are yononaka wa amarini mono o omohi sugu saba

凡事作決定,謹慎為要。古語亦云:敲石橋而過。 (比用心更用心的做重要的事情) 然過於謹慎,恐失良機。 謹慎變為膽怯,誤判頻生。 謹慎固重要,適時勇敢決策,亦不可或缺。

あやまちを 諌(いさ)めかはして親しむがまことの友の こゝろなるらむ (友)

ayamata mu koto mo koso are yo no naka wa amari ni mono wo omosugusa ba (ori ni furete)

順境中,友伴衆多。 然逢逆境,友伴逐漸稀少。 盛況友非真友。 平日淡泊交情,惟態度未變。 互相指正錯誤,彼此提醒;困厄中互助,乃真友之道。

あらし吹く 世にも動くな人ごころ いはほに根ざす 松のごとくに(巌上松)

arashi fuku yo ni mo ugoku na hito gokoro iwa ho ni nezasu matsu no gotoku ni (iwa ue matsu)

人生猶航海於暴風雨,風平浪靜之日稀少。 然不可任情況左右,心難安穩。 無論境遇,猶松樹扎根磐石,勿失人生目標,堅定度過每一日。

荒るゝかと 見ればなぎゆく海原の 波こそ人の 世に似たりけれ(波)

araruru ka to mireba nagi yuku unohana no nami koso hito no yo ni nitari kere (nami)

海有狂風駭浪日,亦有靜泊無波日,從無恒定之狀。 自然之海如此,人生亦如此。 人世亦無恆平靜,變幻無常乃常態。 若明此理,住於此處,求學於此,則無論何變,心無悲喜。

家富みて あかぬことなき身なりとも 人のつとめに おこたるなゆめ(をりにふれて)

ie tomite akanu koto naki mi nari tomo hito no tsutome ni okotaru na yume (ori ni furete)

生於富家,生活無憂,易陷惰性,喪志向。 然人生非為享樂。 吾人皆有使命與角色,賦以學題。 無論境遇,應視為學地,勿忘人之職責,勉力向上。

家の風 ふきそはむ世もみゆるかな つらなる枝の 茂りあひつゝ(兄弟)

ie no kaze fuki so wa mu yo mo mi yuru kana tsura naru eda no shigeri aitsu (kyoudai)

兄弟乃深緣之學友。 然有云,兄弟乃他人之始。親近故反目,視對方為敵者眾。 父母無此望。 兄弟猶大樹之枝,枝繁蔭茂,守護家樹於世風暴中。 遺忘此點,排斥他枝,無助兄弟之情,實令人憂。

いかならむ ことある時もうつせみの 人の心よ ゆたかならなむ (心)

ika nara mu koto aru toki mo utsusemi no hito no kokoro yo yutaka nara namu (kokoro)

古人,吾之祖先,與自然共融,常寬宏明朗,生活樂趣。 今生於此世,無論遭遇苦難, 勿失希望,如祖先般,寬宏明朗,坦誠,廣袤,豐盈之心。

いく薬 もとめむよりも 常に身の やしなひ草を つめよとぞおもふ(薬)

iku kusuri motome mu yori mo tsune ni mi no yashinai kusa wo tsumeyo to zo omou (kusuri)

人病矣,始覓藥治。 然真有效者,乃在健時珍惜身體,努力保持健康。 養生之道無數,何不用心? 多人不思,以赴病矣,實令人慨嘆。

つく杖に すがるともよし老人の 千年の坂を こえよとぞおもふ(老人)

tsuku tsue ni sugaru tomo yoshi roujin no sennen no saka wo koeyo to zo omou (roujin)

老者經常受世所冷落。 然今或老矣,曾愛鄉土,愛子孫,護文化傳統。 吾生於其守護之國,受其愛陶育,繼續求學。 此心生,願杖行之老,精力充沛,壽考。

思ふこと つくろふこともまだしらぬ をさなこころの うつくしきかな (子)

omou koto tsukurou koto mo mada shiranu osana kokoro no utsukushiki kana (ko)

幼兒心地純真。 無顧忌如叱責或惱人之念。 言無華飾,無拐彎抹角,直言其感受。 無情感之表達,直指要害,令人歎息。 願純真之美,永駐心間。

池のおもに のぞめる花のうれしきは ちりても水に 浮ぶなりけり (水上落花)

ike no omo ni nozomeru hana no ureshiki wa chirite mo mizu ni ukabu narikeri (suijou rakka)

花見宴遍布。 花整冬準備,春來鮮艷,樂人心懷。然花命短,方綻即散於無常風。 湖上枝頭,花瓣落水,新景繽紛,貌不厭視。 大自然巧妙,賜無窮樂趣。

いけのおもは 月にゆづりて芦の葉の しげみがくれに ゆく蛍かな (蛍)

ike no omowa tsuki ni yuzurite ashi no ha no shigemi gakure ni yuku hotaru kana (hotaru)

湖面螢火飛舞。 追隨目光,明麗月影。螢火停蘆葉,齊放光輝。 月光螢火對比,美不勝收。矚目良久,螢火消失。 驚覺螢火悄移蘆影。 彷彿讓月光獨占寧靜湖面,深感婉約。

いさゝかの きずなき玉もともすれば ちりに光を 失ひにけり (玉)

isasaka no kizunaki tama mo tomo sureba chiri ni hikari wo ushinau ni keri (tama)

無損之寶石,光輝燦爛。 縱持此寶,無恆磨護,終染微塵,失光澤。 心亦然,恆磨不懈,始能保持清澈之美。

いちはやく 進まむよりも怠るな 学びの道に たてるわらはべ(をりにふれて)

ichi hayaku susuma mu yori mo okotaru na manabi no michi ni tateru warawabe (ori ni furete)

入學之日,衆生皆藏決意,立於起點。 欲速而求進,逐一步向前,意氣相當可貴。 然而,唯獨著眼於勝人,潛伏驚人之坑。 喜人不幸,傲慢盈心,失落重要者亦有之。 他人差距大,思懈怠心生。 進速不如步履確實要緊。

いとまなき 世にはたつともたらちねの 親につかふる 道な忘れそ (孝)

itomanaki yo ni wa tatsu tomo tarachine no oya ni tsukau ru michi na wasure so (kou)

投身社會,負責任職,忙碌日益續。 擁家庭,對家人負責亦然。 忙碌中無餘裕,思維糙率,忘感恩之情,自我為中心之生活附身。 然而,今之我有賴雙親之恩。 多忙雖然,對親心意不可忘。 此乃提升自我之根本。

いぶせしと 思ふなかにもえらびなば 薬とならむ 草もあるべし (草)

ibuseshi to omou naka ni mo erabi naba kusuri to nara mu kusa mo aru beshi (kusa)

雜草難根絕,鬱悶感由生。 生命力旺盛,疏遠無論如何割除。 然而,留心觀察,藥草佳品亦在其中。 凡事,勿輕易定為擾人、煩人,細心選擇分辨,必能找到有用之物。

今はとて 学のみちにおこたるな ゆるしの文を えたるわらはべ(卒業生)

ima wa tote gaku no michi ni okotaru na yurushi no fumi wo etaru warawabe (sotsugyou sei)

學業終了,手持畢業證書。 喜事固然,安心於此,認學業已成,非所宜。 學之道無盡,畢業僅通過點。 學校所得,為學習之基石。 畢業為學道之門,銳意研磨,攀登更高。 真正人生學問,自此始。

色々に 咲きかはりけりおなじ種 まきて育てし 撫子の花 (瞿麦)

iroiro ni sakika wari keri onaji tane makite sodateshi nadeshiko no hana (nadesiko)

同撫子取種,同地播種,同法灌溉肥料養育,然花色與大小異。 如此,花一物,各具個性可見。 況人間,以己選擇吸納萬象,成長糧食自可得。

岩がねに せかりざりせば滝つ瀬の 水のひゞきも 世にはきこえじ(滝)

iwa gane ni sekari zari se ba taki tsume no mizu no hibiki mo yo ni wa kikoe ji (taki)

遊山之際,澗水瀑布響徹耳。 臨近觀之,豐水湍流,激撞巨石,發出巨響。 原聞之音,乃水碎石之聲。無此巨石,恐水流難覺。 世知名人,固有才幹,非獨己力,亦有助之者。

器には したがひながら いはがねも とほすは水の ちからなりけれ (水)

Utsuwa ni wa shitagahinagara iwaganemo to hosu wa mizu no Chika-ra nari kere

水無違器,順形而容。 柔順,軟和,不見主張。 然而,磐石穿孔,力量強大。 我等亦應,思考人際關係等,柔軟保持,人生目標不忘,持續專注力行。

うとましと 思ふむぐらはひろごりて 植ゑてし草の 根はたえにけり (草)

utsuwa ni wa shitagai nagara iwagane mo toosu wa mizu no chikara narikere (mizu)

除雜草欲絶,反覆除之,猶生茂;栽良草花,雖照顧,亦枯死。 凡事,逆心之結果易生,然莫放棄。 立志嘗事,周詳計畫,環境整頓,執行決心堅,努力持續。

山の奥 しまの果てまでたづねみむ 世に知られざる 人もありやと(述懐)

yama no oku shima no hate made tazunemimu yo ni shirarezaru hito mo ari ya to (jutsukai)

訪人疏遠之山村、孤島,驚於守古傳承者,或奇技深藏者。 不向世出,不矜技藝,默默享樂其任。 後繼無人,自然消滅,社會失之。 欲尋訪此珍貴之存在,周遊日本各處。

うもれ木を 見るにつけても思ふかな しづめるままの 人もありやと(埋木)

umoreki wo miru ni tsukete mo omou kana shizumeru mama no hito mo ari ya to (umeki)

樹木尚有用,埋藏土中歷年。 觀此,懷才益用,然見棄世間,環境甘受,人亦在。 無所用之人,無用之人莫有。 資材埋藏,不活用,實為可惜。

わけばやと思ひ入りぬる道にこそ 高きしをりも見えそめにけれ(道)

wake ba ya to omoui irinuru michi ni koso takaki shiori mo miesome ni kere (michi)

凡事皆「欲詳知,深究奥」強念持,真理探求無盡矣。 視之不見者,始見真實也。 道至真理,雖困難,求者皆備指引。

うるはしく かきもかゝずも文字はたゞ 読みやすくこそ あらまほしけれ (書)

uruwashiku kakimokakazumo moji wa tada yomiyasuku koso aramahoshikere (sho)

昔人手書及掛軸之書,皆達筆洗練多也。觀此,欲自美書。 美書固佳,然其意義正傳於人為第一。 不拘形式,唯心求易讀,謹書字也。

老の坂こえぬる子をもをさなしと 思ふや親のこころなるらむ(をりにふれて)

rou no saka koenuru ko wo mo osana shi to omou ya oya no kokoro naruramu (ori ni furete)

雖父母健在,然吾亦逾七旬,堪稱老矣。 然父母至今猶視吾為幼弱,頗為操心,時令吾感微煩。 念及此,吾亦對已至不惑之齡子女關懷備至,遂多言無益。 似父母之心,終將子女視若幼時。

うしろにはいつなりにけむ漕ぐ舟の ゆくへはるかにみえし島山(島)

ushiro ni wa itsu nari ni kemu kogu fune no yuku he haruka ni mieshi shima yama (shima)

雖不停揮櫂而航,港所在遙遠矣。 途中有荒島,然島亦遠在天邊。當急行無疑。 全心專注以搖舟。斯乃吾今之分也。。 忽覺島影矣,不知何時已消逝。 何時路過遙遠之島,吾未知也。 吾自以目的地為志,惟持續搖櫂耳。

大空を心のままにとぶ鳥も やどるねぐらは忘れざるらむ(鳥)

oozora wo kokoro no mama ni tobu tori mo yadoru negura wa wasurezaru ramu (tori)

仰望蒼穹,鳥群映入眼簾。 各種鳥類,忙碌地飛翔而去。 其中亦有獨自悠遊,享受飛行之樂的鳥兒。 無疑,廣袤蒼穹乃鳥們自由飛翔之巨大舞台。 然日暮時分,鳥影皆無。 雖看似隨意翱翔,然無一鳥忘卻歸巢,迷失方向。

幼児がもの書く跡をみても知れ 習へばならふしるしある世を(手習)

youji ga mono kaku ato wo mite mo shire naraweba narau shirushi aru yo wo (tenarai)

幼童正試圖以鉛筆寫下自己的名字。 雖應記得,但途中竟不記得,向兄長詢問。 完成後向母親展示,即便無法辨識,仍誇獎「寫得好」。 如此重複,漸入佳境。幼兒亦如是。 擁有目標並努力,凡事皆能精進。

をしへある庭にさきたる撫子の 花は露にもみだりざりけり(瞿麦露)

oshie aru niwa ni sakitaru nadeshiko no hana wa tsuyu ni mo midari zari keri (nadeshiko tsuyu)

庭中撫子花盛開,美麗無比。 夜間露珠降臨,重量有時令花凋謝。 然而茎強韌者,承受露滴之重,花不亂動。 同樣地,修養端正之人,恒守正道,無論何事皆不慌亂。

鬼神もなかするものは世の中の 人のこころのまことなりけり(誠)

kijin mo nakasuru mono wa yo no naka no hito no kokoro no makoto narikeri (makoto)

鬼神荒恐,然道理前無力。 「斷然行之,鬼神亦避之」 (相信正確並持有信念地去做,鬼神也無法阻礙) 鬼神感動涙,人間真心所為。

おのがじしつとめを終へし後にこそ 花のかげにはたつべかりけれ(をりにふれて)

onoga jishit to me wo owaeshi nochi ni koso hana no kage ni wa tatsu bekarikere (ori ni furete)

花随四時,豔麗悅目。 人欲心有餘裕,賞花美,應盡本份,然後樂之。 在今日一日一天裡,最重要的事情不容錯誤。

おのが身はかえりみずしてともすれば 人のうへのみいふ世なりけり(述懐)

onoga mi wa kaerimizu shite tomo sureba hito no ue nomi iu yo narikeri (jutsukai)

人己難見,他人易見。 時常羨慕、批評,總是關心他人的事情。 人們在與眾多人建立關係中生存,他人為鏡。 同時,將他人的喜悦當作自己的喜悦,就能過上充滿喜悦的人生。

おほぞらにそびえて見ゆるたかねにも 登ればのほる道はありけり(峯)

ohozora ni sobiete miyuru takane ni mo noboreba nohoru michi wa arikeri (mine)

天高峻峰,懸崖峭壁讓人生畏。 然而,即使是這樣的山,也有已經攀登到山頂的人存在。 無論看起來有多麼困難,總是有到達那裡的方法。 擁有目標意識,縝密計劃,以及周全的準備,便能將其變為現實。

おもふこと思ひ定めて後にこそ 人にはかくといふべかりけれ(をりにふれて)

omou koto omoui sadamete nochi ni koso hito ni wa kaku to iu bekarikere (ori ni furete)

良好的人際關係建立在良好的溝通之上。 我們總是在不斷選擇,並通過「思考、説話、行動」來表達選擇的結果,而説話尤其重要且困難。 在試圖向他人傳達某事時,要避免掺雜不和諧的情感,選擇恰當的言辭,並確保信息能夠正確地傳達。

おもふこと思ふがままになれりとも 身を慎まむことなわすれそ(をりにふれて)

omou koto omou ga mama ni narerito mo mi wo tsutsu mamu koto na wasureso (ori ni furete)

這個世界很難如我們所願。 然而,也有人獲得財富、地位和名譽,義氣風發發下豪語説「什麼都能得到,可以隨心所欲地行事,這個世界是為我而存在」。 即便是這樣,倘若不知分寸,忘記應盡之本分,唯一等待而來的就是毀滅。

及ばざる事な思ひそうつせみの みはほどほどのありけるものを(をりにふれて)

oyobazaru koto na omou soutsemi no mi wa hodohodo no ari keru mono wo (ori ni furete)

從前,有一位名為湖山的長者,他最引以為傲的就是能在一天之内完成了一千町歩的水田種植,但因為依寫小疏忽,未能在日落前完成田植工作。於是,長者揮舞著扇子,將太陽呼喚回來,如願完成了田植工作,然而,隔天下了後暴風雨來襲,水田變成了池塘。 無視自然法則,自以為凡事都能靠自己的力量完成的傲慢之心,與挑戰者意識中的全力以赴的努力是不同的。 我們必須明確知道哪些事情是好的,哪些事情是不好的。

おりたちてとくうちはらへ枝よわき 小松のうへに雪のつもれる(雪中松)

oritachite toku uchi harae eda yowaki komatsu no ue ni yuki no tsumoreru (setsu chuu matsu)

庭院裡積著雪。在溫暖的室内品嚐熱茶,欣賞雪景別有一番風味。 看向周圍,發現松樹上的雪堆積,細小的樹枝似乎隨時都可能折斷。 想叫家人過來清理雪,但沒有人在。 不能依賴他人,是時候自己去清理雪了。

ものまなぶ道にたつ子よ怠りに まされるあだはなしと知らなん(をりにふれて)

mono manabu michi ni tatsu ko yo okotari ni masareru ada wa nashi to shiran nan (ori ni furete)

自己的孩子已經到了上學的年齡。 能否跟其他孩子並駕齊驅,不落後地前進呢? 作為家長,既充滿期待,也難免有些擔憂。 我的孩子,希望你毎天努力堆積,穩步成長。 不必與朋友競爭。 他們不是敵人。希望你意識到唯一的敵人是懈怠之心。

久しくもさが飼ふ駒の老いゆくを 惜しむは人にかはらざりけり(馬)

hisashiku mo saga kau koma no oiyuku wo oshimu wa hito ni kawarazari keri (uma)

自出生以來,一直精心飼養的馬已經老了。 小馬時期曾一起奔跑,年輕時享受騎馬,還曾共同拉著貨車行走。 如今,它只是憂鬱地凝視著人們的臉。 雖然是馬,但在感情上並無不同於家人的地方。 只能祈禱它活力四射、長命百歳。

かざらむと思はざりせばなかなかに うるはしからむ人のこころは(心)

Kazara muto omohazari seba nakanaka ni uru hashi karamu hito no kokoro wa

人心中同時存在美與醜。 毎個人都希望只展現美麗的一面,但無意識中醜陋卻會顯露出來,因此要時刻留心使自己美麗動人。 美與醜如光明與黑暗,將所有黑暗化為光明,成為僅有閃耀之心的人,便不再需要任何裝飾。 今日一日的生活方式至關重要。

かたしとて思ひたゆまばなにことも なることあらじ人の世の中(述懐)

kata shi to te omoi tayumaba nani koto mo naru koto araji hito no yo no naka (jutsukai)

人們心中有著各種願望,但它們並不都能實現。 即使只有一部分願望成真,也算是好事。 然而,難就難在遇到困難時,如果有逃避困難的心態,那就無法成功。 真正有價値的目標是持之以恆地努力實現,並且要有不退縮的決心。

よりそはん暇はなくとも文机の 上には塵をすゑずもあらなん(机)

yorisowan hima wa naku to mo buntsuke no ue ni wa chiri wo suezu mo aranan (tsukue)

最近很忙,連坐在書桌前的閒暇都沒有。 但回想起來,這張書桌已經陪伴了我很多年。 在這上面研讀了許多古籍,寫下報告和手稿,還寫過重要的信件。 即使沒有時間坐在充滿回憶的書桌前,至少要保持整潔,不讓灰塵堆積。

かりそめの言の葉草もともすれば ものの根ざしとなる世なりけり(寄草述懐)

karisome no kotonoha kusa mo tomo sureba mono no nezashi to naru yo narikeri (yori kusa jutsukai)

自古以來,言辭被認為是寄宿靈魂的,被稱為「言靈」,被視為神聖。 正因如此,人們的言辭至關重要。 輕率地説出的一句話,往往可能導致嚴重的後果。 必須明白言辭是創造的能量,並帶著愛與和諧的心情去傳遞。

川舟のくだるはやすき世なりとて 棹に心をゆるさざらなむ(寄船述懐)

kawabune no kudaru hayasuki yo nari to te sao ni kokoro wo yurusa zaranamu (yori fune jutsukai)

逆著急流駕船困難,順著水流而下卻輕鬆。 在寬闊的河流上,你甚至可以躺下欣賞藍天。 然而,在這樣的時候,也要注意突然變化的天氣和出現的障礙物,絶對不能放開船槳。

きずなきは すくなかりけり世の中に もてはやさるゝ 玉といへども(奇玉述懐)

kizunaki wa sukunakari keri yo no naka ni mote hayasaru ru tama to iedomo (kidama jutsukai)

昂貴的寶石,細看之下,無瑕疵的完美之品十分罕見。 然而它們在世間仍然具有價値,因為它們具有彌補瑕疵的魅力。 他人的缺點容易引人注意,但毎個人都擁有不可替代的魅力。 不要被表面的小瑕疵困擾,要努力發現美好的本質。

白雲の よそにもとむな世の人の まことの道ぞ しきしまの道(奇道述懐)

shirakumo no yoso ni motomu na yo no hito no makoto no michi zo shikishima no michi (kido jutsukai)

自古以來,日本人的心致力於和諧,團結力量,創建美麗的國家,建立宜居的社會。 這種心態一直流傳至今日的現代人。近年來,價値觀多元化,但追求和平幸福的社會方向仍然不變。 通往真正幸福的道路並非在他處,而是存在於毎個人的心中。

いつはらぬ 神のこころをうつせみの 世の人みなに うつしてしがな(神祇)

itsuwaranu kami no kokoro wo utsusemi no yo no hito mina ni utsushite shigan (shingi)

我們生活的現實世界是一個不斷變化的世界,是暫時的姿態。 在其中,今日一日的一天要平和、和諧地度過,這是我們的主題。 將正直無欺的神之心映射到生活在這個現實世界中的所有人的心中, 讓這個世界充滿清新活力。

国のため ながかれと思ふ老人に 死なぬ薬を さづけてしがな (薬)

kuni no tame nagakare to omou roujin ni shinanu kusuri wo sadzukete shigan (kusuri)

老人們,忍受貧困,熱愛國家,度過漫長的苦難時代。 我們現在的一切,都是因為他們聯手保護和培育了珍貴的東西。 如今年事已高,昔日風采不再,但他們的功績依然偉大。 但願他們永遠健康長壽,若有長生不老藥,真想奉上。

おもふこと 貫ぬかむよをまつほどの 月日は長き ものにぞありける(月日)

omou koto tsuranu kamu yo wo matsu hodo no tsukihi wa nagaki mono ni zo arikeru (tsukihi)

人皆有夢想。 夢想隨成長而變化,終將變得明確,成為自己人生中想要實現,甚至必須實現的事。 這並非容易實現的事物,有時甚至會感到挫敗,但不可急躁。 越是重要的事,實現它所需的時間也就越長。

暮れぬべく なりていよいよ惜しむかな なすことなくて 過ぎし一日を (夕)

kurenebuku narite iyoiyo oshimu kana nasu koto nakute sugishi ichinichi wo (yuu)

今日一日,悠然度過,雖感稍有惜意,然時或自謂可也。 否,當審之,重要者乃每一剎那,乃此日也。 若思此,實為虛度一日。然,過去之事,不可長留於心。 今當懷新心,努力以度充實之日,無再悔矣

子を思ふ 焼野のきじははるの夜の ゆめもやすくは 結ばさるらむ (親心)

ko wo omou yakeno no kiji wa haru no yoru no yume mo yasuku wa musubasaru ramu (oyagokoro)

「山焚燒矣,雉子尚可立乎?此可立者,遺子也。」 萬葉詩人如此吟詠,焚野原之巣向之親鳥之形象,悲切而浮現。 雖為鳥,為獸,懷子之心,皆一也。 伴眠之親,常懷慮,無深寐。 此乃親心也。

こころある 人のいさめの言の葉は 病なき身の 薬なりけり (薬)

kokoro aru hito no isame no kotonoha wa yamanaki mi no kusuri nari keri (kusuri)

直言指摘人之過失,或提供忠告,為事艱難, 尤其對於上司或長輩。 接受者之喜愛罕矣,多感異疏。 然而,有時須平靜傳達。 此如病者之良藥,對其為最善之藥也。

ことしげき 世にふる人もわがこのむ 道にわけいる ひまはありけり(をりにふれて)

koto shigeki yo ni furu hito mo waga konomu michi ni wake iru hima wa arikeri (ori ni furete)

世上有些人一年四季都在忙碌地工作。 然而,即使在社會上表現出色,看似忙得無暇休息、睡眠的人,仍會有時間投入自己喜歡的事物。 忙碌到無法抽出時間的原因,往往是對該事物缺乏興趣。

事繁き 世にも似たるか夏草は 払ふあとより おひ茂りつゝ(夏草)

koto shigeki yo ni mo nitaru ka natsu kusa wa harau ato yori oi shigeri tsuzu (natsu kusa)

在日常生活中,我們總是需要處理許多事情,而很難有空閒時間。 夏天的野草就像這繁忙的世界,割草時會變得整潔,但稍微放鬆警惕,草就會茂盛得無法停止。 在日常生活中,我們也需要不讓各種瑣事積壓,確保及時處理。

ことなしと ゆるぶ心はなかなかに 仇あるよりも あやふかりけり (心)

koto nashi to yurubu kokoro wa nakanaka ni ada aru yori mo ayafukari keri (kokoro)

在人生中,我們會遇到各種事情,不僅僅是風雨交加的日子,也有平靜的日子。 在這種時候,如果心存「一切都沒事,沒問題」的鬆懈,反而比有形的敵人更可怕。 正因為在平和的時候,我們更應該隨時做好心理準備,以應對可能發生的任何事情。

ともすれば かき濁りけり山水の 澄せばすます 人の心を (心)

tomo sureba kaki nigori keri sansui no sumaseba sumasu hito no kokoro wo (kokoro)

人心易變。 讓這些變數盡可能的減到最低,並始終保持穩定状態,是我們需要學習的。 然而很多人,毎遇到什麼事就擺動不已,讓心靈變得混濁。 即使面對任何事情,只要保持寧靜,人的心就像山泉水般清澈。。

いそのかみ 古きためしをたづねつつ 新しき世の ことも定めむ(をりにふれて)

isono kami furuki tameshi wo tazune tsutsu atarashiki yo no koto mo sadamemu (ori ni furete)

無論何事,很多人都傾向於喜歡新事物。 這是自然的情感,但並非所有事物都是新生的,很多都是建立在悠久歴史和悠長傳統之上。 在確定未來新世界所需的事物時,我們應該仔細辨別其本質,逐步融合新事物。

さしのぼる朝日のごとくさわやかに もたまほしきは心なりけり(日)

sashi noboru asahi no gotoku sawayaka ni motamahoshiki wa kokoro nari keri (hi)

太陽持續散發著療癒的能量,賦予生靈活力, 特別是晨間的陽光格外清爽,能讓觀賞者的心情變得明朗、寬廣和豐富。 為了過上幸福的生活,我們希望建立並保持内心如晨光般的清爽。

たらちねのおやのをしへを守る子は 学びのみちも まどはざるらむ(子)

tarachine no oya no oshie wo mamoru ko wa manabi no michi mo madowazaru ramu (ko)

孩子天生就自由奔放隨心所欲。 正因如此,如果只是被寵愛地成長,之後教育起來將變得困難。 從小就要在觀察孩子的性格的同時,正確地教育他們。 在家庭中受到良好教育,遵循父母教誨的孩子,無論是上學還是進入社會,都不會感到困惑或懈怠。

たらちねのみおやのをしへ新玉の 年ふるままに 身にぞしみける(親)

tarachine no mioya no oshie aratama no toshi furu mama ni mi ni zo shimikeru (oya)

孩子被認為是家庭的寶藏。 在出生前就被期待,隨著成長,他們會接受成為良好社會人士所需的教育。 然而,親教育的重要性在孩童時期對毎個人來説都是未知的。 隨著年歳的增長和社會經歴,終究會深刻地體會到從父母那裡學到的價値。

しら玉を 光なしとも思ふかな 磨きたらざる ことを忘れて(玉)

shiratama wo hikari nashi tomo omou kana migakitarazaru koto wo wasurete (tama)

我拿出了心愛的珍珠項鍊,卻發現它失去了光澤,似乎失去了原先的閃耀,於是那天我選擇了另一件飾品。 我曾經想,也許它的壽命已經到了,但突然意識到了一件事。 過去幾次,我都是在沒有維護的情況下戴它。 人的心靈也是如此,如果不持續磨練,就會在不知不覺中失去光彩。

進むあり おくるゝもあり時はかる うつはの針も まちまちにして(時計)

susumu ari okururu mo ari toki wa karu utsuwa no hari mo machi machi ni shite (tokei)

就算是用來準確顯示時間的鐘錶,也有時候會出現落後或超前的情況,這是正常的。 由此可見,沒有什麼事情是絶對確定的。 尤其是重要的事情,如果不小心就容易出錯。 在日常生活中,不要立即下決定,要在確認的基礎上再次確認,這很重要。

すゝむには よし早くともあやうしと 思ふ道には 入らずもあらなむ (道)

susumu ni wa yoshi hayaku tomo ayau shi to omou michi ni wa irazu mo aranamu (michi)

古人常説「欲速則不達」,勿因欲行小徑而失去大道。 許多時候,帶著一絲疑慮繼續前進,卻可能導致重大事故。 了解近道可能伴隨著危險,判斷那條路真正必要,確保道路安全,是重要的選擇。

すゝむべき時をはかりて進まずば 危うき道に いりもこそすれ(をりにふれて)

susumu beki toki wo hakarite susumazuba aya uki michi ni iri mo koso sure (ori ni furete)

開始重要事情時,有適當的時機之分。 許多時候,成功與否取決於何時採取行動,因此不要錯過絶佳的機會。 如果用頭腦判斷並猶豫不決,錯過了機會,最終可能陷入危險的道路。 在人生中,準確的判斷和決策是至關重要的。

すなほなる をさな心をいつとなく 忘れはつるが 惜しくもあるかな(心)

sunao naru osana kokoro wo itsu to naku wasure wa tsuru ga oshiku mo aru kana (kokoro)

毎個人,在孩童時期都是坦率的。 不懷疑,不批評,將所學到的毫無保留地接受。 隨著成長,與更多的人交往,經歴各種事情,學會了懷疑,試圖自我辯護,陷入憤怒。 為了保持平和的心境,希望能找回童年的坦率。

すなほにも おほしたてなむいづれにも かたぶきやすき 庭のわか竹 (子)

sunao ni mo ohoshi tate namu izure ni mo katabuki yasuki niwa no wakatake (ko)

庭院裡生長的竹子成長迅速,看著它們很是愉悦。 然而,雖然成長迅速,卻往往朝著各種方向傾斜,甚至在成長過程中扭曲。 看著這些,我深感年輕人正値成長期的心靈容易被各種好壞方向所影響,容易扭曲,因此,坦率地成長至關重要。

たかからぬ松のこのまにさきながら 雲かとみゆる山桜かな(花似雲)

takakaranu matsu no kono ma ni sakinagara kumo ka to miyuru yama sakura kana (hana ni kumo)

有一片低矮的松樹林。走近時,可以看到松樹間盛開的山櫻花。 若山櫻花有心,或許會希望選擇一個更多人欣賞的地方。 然而,山櫻花的種子在松樹間扎根,將那裡當作自己的家,盡全力綻放美麗的花朵。 抬頭看,彷彿雲彩般難以辨別。 人們也應該在給予自己的位置上全力生活,成為給有縁之人帶來安穩平靜般的存在。

若竹の 生ひゆく末を思ふ世に 庭の訓を おろそかにすな(庭訓)

wakatake no ohiyuku sue wo omou yo ni niwa no kun wo orosoka ni suna (tei kin)

觀察庭院中生長的竹子,可以發現很多事情。 有的竹子直挺挺地生長,有的扭曲成長,有的中途停止生長,形態各異。 生長地點的根部環境會影響陽光和排水状況,但更重要的是,家人關懷妥善的照料效果。 對人而言,從幼年時期家庭的教育同樣重要,令人深感。

たらちねの 親につかへてまめなるが 人のまことの 始なりけり (孝)

tarachine no oya ni tsukaete mame naru ga hito no makoto no hajime nari keri (kou)

我們現在在這裡的存在,並非完全依靠自己的力量。 是許多人將生命傳承給我們,我們稱之為祖先。 如果祖先中缺失了一個人,我們將不會存在於此。 想到生活的不可思議和感激之心,我們應該珍惜和尊敬先祖們,也就是我們的父母,這是所有基本原則的基石。

たらちねの親の心は誰もみな 年ふるまゝに おもい知るらむ(親心)

tarachine no oya no kokoro wa dare mo mina toshi furu mama ni omoi shiruramu (oyagokoro)

所有的孩子都會在父母的愛中成長,沐浴在愛情中。 父母的愛是無盡的,給予一切而無悔。 孩子雖無法理解父母的心意,但隨著成長和視野的擴大,他們總有一天能明白父母的心意。 我們希望早日成長,了解那比父母心意更偉大的宇宙之愛。

たらちねの にはの教はせばけれど ひろき世に立つ もとゐとぞなる(庭訓)

tarachine no niwa no oshie wa seba keredo hirokis yo ni tatsu motoi tozo naru (tei kin)

我們的一生就是不斷的學習和覺悟的過程。 這種學習從家庭這所學校開始,從父母這些老師那裡接受教導。 家庭作為學習場所可能非常狹窄,但在那裡所學到的知識將成為我們走向更廣泛世界的基礎,家庭教育是至關重要的。

散りやすき うらみはいはじいく春も かわらでにほへ 山ざくら花(対花言志)

chiri yasuki urami wa iwaji iku haru mo kawarade niou yama zakura hana (taika genshi)

一棵山櫻花樹在河邊生根發芽。 春天來臨時,終於綻放了花朵,但周圍僅有矮小的蘆葦茂密,一陣強風吹過,花朵很快就散落。 這樣的循環已經持續了很多年,但山櫻花樹仍然毫無怨言地在河邊釋放出清新的花香。

榊葉に かけし鏡をかがみにて 人もこころを 磨けとぞ思ふ(鏡)

sakaki ha ni kakeshi kagami wo kagami nite hito mo kokoro wo migaketo zo omou (kagami)

在神前,裝飾著真榊(masakaki)。 鏡子、勾玉、劍被稱為「三種神器」,象徵著和平,最上部裝飾著榊,象徵著繁榮。 特別是鏡子,自古以來被認為是神的化身,也被認為是人類純潔的靈魂的象徵。 希望以擦亮無瑕的這面鏡子作為榜樣,磨練並提升人們的心靈。

手ならひを ものうきことに思ひつる をさな心を 今くゆるかな (手習)

tenarai wo monouki koto ni omoi tsuru osana kokoro wo ima kuyurukana (tenarai)

孩子的時候是純真的,就像一張白紙。 在這個階段,必須學習和掌握各種基本知識。 一開始是從機械地記憶或模仿他人開始, 但因為感覺不到樂趣,所以很容易被忽略。 成為大人後,經常會後悔那時候沒有學會。

やすくしてなし得がたきは世の中の ひとの人たる おこなひにして(行)

yasuku shite nashi egataki wa yo no naka no hito no hitotaru okonai ni shite (gyou)

人們都非常清楚「不應該做的事情,必須做的事情」。 五戒中沒有難懂的表達,但實行起來卻很困難。 然而,如果這就是人類的行為,那麼以「生氣是理所當然」之類的言辭來正當化,就無法與其他動物區分了。

遠くとも人の行くべき道ゆかば 危き事はあらじとぞ思ふ(道)

tooku tomo hito no yuku beki michi yukaba abaki koto wa araji to zo omou (michi)

雖然有急不可耐的想法,人們經常嚮往走捷徑。 然而,這往往是危險的道路。 毎個人都有自己該走的路,當選錯時,不知不覺間就走上了危險的道路。 即使看似遙遠的道路,只要堅定地走屬於自己的路,就一定能接近目的地。

歳月は射る矢のごとし物はみな すみやかにこそなすべかりけれ(をりにふれて)

Saigetsu wa iru yano gotoshi mono wa mina sumiyaka ni koso nasu be kari kere

時間的流逝有時候看似緩慢。 但當你意識到時,時間流逝得確定無疑,不知不覺地流失。 古人形容這種情況為「光陰似箭」。 如果不去做應該做的事情,而是一拖再拖,最終就會錯過時機。 該做的時候就是「今日一日」,人生中沒有浪費的時間。

とる棹の こゝろ長くもこぎよせむ 蘆(あし)間の小舟 さはりありとも(蘆間舟)

saigetsu wa iru ya no gotoshi mono wa mina sumiyaka ni koso nasu bekarikeri (ori ni furete)

搭船去對岸的途中,巧遇一個蘆葦茂盛之地。 在茂密的蘆葦中,船像針縫布一樣划過去,卻因蘆葦阻礙而無法順利前進。 人生也是如此,在實現目標的過程中充滿困難,要有長久的耐心,不慌不忙地堅定地朝目標前進。

なかばにて やすらふことのなくもがな 学の道の わけがたしとて (道)

nakaba nite yasurau koto no naku mogana gaku no michi no wakegatashi to te (michi)

人生是一趟不斷學習的旅程,所有遇到的事物都是學習的主題。 學習之路漫長,有時還有險峻的山路等待著。 途中可能會想要休息,也會受到偏離正道的誘惑。 然而,無論道路多麼艱難,只要持續穩定地前進,就有其價値。

なすことの なくて終らば世に長き よはひを保つ かひやなからむ(をりにふれて)

nasu koto no nakute owaraba yo ni nagaki yowai wo tamotsu kai ya nakaramu (ori ni furete)

隨著年齡的增長,人們會渴望健康長壽。 如果能健康地活到老,完成人生的總結,那可以説是有價値的生活方式。 然而,對這些事無動於衷,雖然不生病卻無所事事,只是虚度光陰,那麼在世上長壽就毫無意義了。

なにごとも 思ふがまゝにならざるが かへりて人の 身の為にこそ (人)

nanigoto mo omou ga mama ni narazaru ga kaerite hito no mi no tame ni koso (hito)

這個世界充滿了不能如願以償的事情,人們會因此感嘆、抱怨,充滿不滿。 然而,人的慾望是無止境的,即使願望實現了也不會感到滿足。 如果繼續過著這樣的生活,最後必定會走向毀滅。 不能如願以償的現實,最終可能是在拯救這個人。

波風の しづかなる日もふなびとは 舵にこゝろを 許さゞらなむ (心)

namikaze no shizuka naru hi mo funabito wa kaji ni kokoro wo yuruzaranamu (kokoro)

長期的船旅中,既有平靜晴朗的日子,也有遭遇強風暴雨的日子。 在天氣不順的時候,人們會保持高度警惕,事故較不容易發生;然而,在晴朗平靜的日子,人們容易放鬆警惕,反而伴隨著危險。 經驗豐富的船員在任何時候都不會掉以輕心,不會放開舵手。 在人生的航程中,順風順水的時候更應該保持警惕。

ならび行く 人にはよしやおくるとも たゞしき道を ふみなたがへそ(道)

narabi yuku hito ni wa yoshi ya okuru tomo tadashiki michi wo fuminatagaeso (michi)

入學、畢業、入職、晉升等,人生的各個方面都充滿競爭。 發現自己比同窗或同期入職的同事落後時,慌張地不擇手段行動,最後可能因踏上不正當的道路而毀掉自己的人生。 行正途,即使步伐較慢,也並不意味著人生的價値就此確定。 無論何時,都應該確保自己走在正確的道路上。

払はずば 思はぬかたにかたぶかむ つゆおきあまる なでしこの花(をりにふれて)

harawazuba omowanu kata ni katabukamu tsuyu oki amaru nadeshiko no hana (ori ni furete)

勇敢、優雅、纖細的花朵,是否會讓人想起心愛的人呢?在《萬葉集》中,有許多歌人吟咏了撫子花。 將之與端莊的日本女性相提並論,也有「大和撫子」這樣的表述。 在欣賞這些美麗的花朵時若懷著這樣的想法,你會發現它們傾斜向意想不到的方向。 原來是因為沒有擺脱露水的重量,承受不住。

人みなの えらびしうへにえらびたる 玉にもきずの ある世なりけり(玉)

hito mina no erabishi ue ni erabitaru tama ni mo kizu no aru yo narikeri (tama)

任何事物都不可能完美無瑕。 即使是經過精挑細選的寶石,也難免有瑕疵。 無論從學識、經驗、功績、品格等方面看,都是優秀的,名副其實地站在他人之上,但也難免有缺點。 我們應該看到優點,而不是缺點。

ひとりたつ 身となりし子を幼なしと おもふや親の こゝろなるらむ(親心)

hitori tatsu mi to narishi ko wo osanashi to omou ya oya no kokoro naruramu (oyagokoro)

自己的孩子已經長大,獨立成為了優秀的社會人士。 如今已無需再以父母的身份保護他們,他們無需他人的幫助,依靠自己的能力和判斷便可完成一切事物。 然而,即使承認這一點,仍然會把他們當作小孩子看待,想要照顧他們,這或許就是所謂的父母之心吧。

ひとりたつ 身になりぬともおほしたてし 親の恵を わすれざらなむ (親)

hitori tatsu mi ni narinu tomo ohoshita te shi oya no megumi wo wasurezaranamu (oya)

終於成年並獨立進入社會。 至今為止,在優渥的家庭環境中,學習了走向社會所需的基礎知識。 有時候會反抗父母的教誨,甚至幾次想要離家出走。 在離開家庭的時候,深切感受到父母教育和培養的恩惠。

ひらかずば いかで光のあらはれむ こがね花さく 山はありとも(鉱山)

hirakazuba ikade hikari no arawaremu kogane hana saku yama wa aritomo (kouzan)

即使有金色之花盛開的礦山,即大量金礦石所在,但如果沒有人發現這座山,也沒有人開採,又怎能展現黃金的光輝呢? 同樣地,即使有優秀的人才,如果沒有人發掘並運用他們,他們的能力也無法在世界上顯現。

開けゆく 道に出でてもこゝろせよ つまづく事の ある世なりけり(をりにふれて)

ake yuku michi ni idete mo kokoro seyo tsumazuku koto no aru yo narikeri (ori ni furete)

如今無論走到哪裡,道路都鋪設得很好,幾乎看不到裸露的土地。 然而,一旦疏忽大意,有時還是會絆倒受傷。 即使科學文明不斷進步,生活變得便利而自由,但在漫長的人生道路上,過於習慣便利和自由而迷失自我,也會遇到重大失敗。

ひろき世に たつべき人は数ならぬ ことに心を くだかざらなむ(述懐)

hirokis yo ni tatsu beki hito wa kazu naranu koto ni kokoro wo kudakazarana mu (jukkai)

我們毎個人都從宇宙獲得使命和角色,被賦予生命,在這個廣大的世界上活躍。 我們在這裡所看到的,所遇到的,都是我們學習的主題,肩負著與宇宙意志相符,帶來和諧之光的重要角色。 我們不應該因為瑣碎的事情而陷入不和諧的情感,使心神迷惑。

ひろき世に まじりながらともすれば 狭くなりゆく ひとごころかな(心)

hirokis yo ni majiri nagara tomo sureba sema kunariyuku hito gokoro kana (kokoro)

隨著文明的發展,世界變得越來越小,然而世界依然寬廣,還有許多未知之處。 在這個廣大的世界中,人們很容易變得自我中心,心態狹隘。 人們應該努力讓自己的心變得寬闊、偉大、明亮,永遠保持穩定,不受固執或偏見所左右。

ほどほどに たつべき道もあるものを 老いにけりとて 身をばかこちそ(老人)

hodo hodo ni tatsu beki michi mo aru mono wo oi ni keritote mi wo bakakochi so (roujin)

隨著年齡的增長,成為所謂的老人,人們容易抱怨身體疼痛、無法如願行動等。 當然,和年輕人一樣行動不便是正常的,但不要拿這個當借口。老年人擁有多年積累的智慧。 要時不時運用這些智慧。

おもふこと おもふがまゝにいひ出づる をさな心や まことなるらむ (子)

hodo hodo ni tatsu beki michi mo aru mono wo oi ni keritote mi wo bakakochi so (roujin)

幼小的孩子天真爛漫,想什麼就説什麼。 他們的話語中,有時會包含令人驚嘆的珍珠般的智慧,使人忍不住再次凝視孩子的臉。 隨著成長,這樣的機會逐漸減少,實在可惜。 直接表達自己感受,真誠地表現幼小孩童的心靈,被認為是人類真正的本性。

まつりごと たゞしき国といはれなむ 百のつかさよ ちから尽くして(述懐)

matsurigoto tadashiki kuni to iwarenamu hyaku no tsukasa yo chikara tsukushi te (jukkai)

所有國民都熱愛自己出生和成長的家鄉,努力把國家建設得更適合居住。 尤其是身處為國民服務地位的政治家和官僚,應該自覺自己的角色和責任,讓國内外都能看到良好的政治治理,全力以赴。 讓我們共同建立一個有品格的國家

学びえて 道のはかせとなる人も をしえのおやの 恵わするな(師)

manabiete michi no hakase to naru hito mo oshie no oya no megumi wasuruna (shi)

有一些知名人士,他們精通某專業領域,被譽為該領域的第一人和權威。 然而,即使是這樣的人,也不僅僅是憑借自己的力量成長到這個地步。 一定有教育和培養他們的恩人存在。 即使現在關係疏遠,或者處於對立立場,感恩之心也應該永遠保持,這是人的道理。

幼子が ならへばならふほどみえて きよくなりゆく 水くきのあと(手習)

osanago ga narae ba narau hodo miete kiyoku nariyuku mizukuki no ato (tenarai)

一個小女孩在習字學堂和母親一起學習書法。 看著她們,母親寫出漂亮的字,而孩子寫出的字大小不一,形状凌亂。 兩個月過去了,再次看到學堂裡的情景,感到驚訝。 那個孩子在短時間内已經能夠寫出美麗整齊的字了。 練習的成果一定會顯現出來。

みなもとは 清くすめるを濁り江に おちいる水の をしくもあるかな(水)

minamoto wa kiyoku sumeru wo nigori e ni ochiiru mizu no oshiku mo aru kana (mizu)

描述從山上湧出的水原本是清澈無塵的,但當它流過田野和村莊時,逐漸混入雜質,最終流入混濁的入海口,這是非常可惜的。同樣,人們在出生時是純潔無暇的,但隨著成長,在社會的惡劣影響下,最終可能會失去純真的心,這也是非常可惜的。

身にあまる 重荷車をひきながら いそがぬ牛は つまづかずして(牛)

mi ni amaru omoni kuruma wo hikinagara isoganu ushi wa tsumazukazushite (ushi)

一頭牛慢慢地拉著裝載重物的車子前進。儘管看起來牛的能力似乎已經到了極限,令人感到不安,但在坡道上它用盡全身力氣,而在平地上它緩慢地行走,完全沒有跌倒的跡象。觀察這個過程,人們會認為保持穩定的步調前進,比急於求成更有可能得到好的結果。

目に見えぬ神にむかひてはぢざるは 人の心のまことなりけり(神祇)

me ni mienu kami ni mukai te hadjizaru wa hito no kokoro no makoto narikeri (shin gi)

人目所不能見之神,其日常行為與所思考之事皆被神洞悉。若能在神前,無愧於心,此種生活方式,乃是人間至誠之心,此人為真正擁有崇高「誠之心」的人。

ものごとに 進まずとのみ思ふかな 身のおこたりは かへりみずして(をりにふれて)

monogoto ni susumazu to nomi omou kana mi no okotari wa kaeri mizushite (ori ni furete)

本以為已經周詳計劃,但隨著時間的推移,仍無法實現。 為什麼事情無法進展,變得焦慮不安。 在這種時候,檢視自己是否真的做好了必要的事情,變得至關重要。 在大多數情況下,事情無法進展是因為自己有所不足。

もろともに たすけかはしてむつびあふ 友ぞ世にたつ 力なるべき (友)

morotomo ni tasuke kawashite mutsubi au tomo zo yo ni tatsu chikara narubeki (tomo)

人類無法獨自生存,獨力為社會作出貢獻也是困難的。 在這裡,支持我們的是家人、前輩和朋友。 在這些人中,特別値得依賴的是那些可以坦誠相對的朋友。 在困難時互相幫助,分享喜怒哀樂,友好相處的朋友,是在社會中最大的力量。

やしないて なほも齢をたもたせむ 庭に千代ふる 松のひともと(老松)

yashinai te naomo yowai wo tamotase mu niwa ni chiyo furu matsu no hitomoto (roumatsu)

家裡的庭院有一棵古老的松樹。 在童年時期,我常常爬這棵松樹,有時候還會因為惡作劇而被綁在樹上。 父親從小就在這棵松樹下長大,毎天都看著它。 經過漫長的歳月,它已經失去了生機,但我們仍然珍惜它,希望能讓它活得更長久,因為它見證了我們家族的歴史。

いつくしと めでのあまりに撫子の 庭のをしへを おろそかにすな(庭訓)

itsukushi to mede no amari ni nadeshiko no niwa no oshie wo orosokani suna (tei kin)

毎個人都覺得孩子很可愛。 無論是哪個孩子,人們都會覺得這個小生命很可愛,但自己的孩子的可愛程度又特別不同。 然而,孩子是上天賜予的禮物,正如所説,他們並不是父母的私有財產。 過分寵愛孩子,而忽略了家庭教育的重要性,最終會讓孩子走向不幸。

ゆきにたへ 嵐にたへし後にこそ 松のくらいも高く見えけれ(松)

yuki ni tae arashi ni taeshi nochi ni koso matsu no kurai mo takaku miekere (matsu)

經歴了幾十年未遇的嚴寒冬季,凜冽的寒風呼嘯,深厚的積雪覆蓋了田野和山巒,連原本保存著綠意的常綠樹也完全枯萎了。 然而,松樹卻在積雪和暴風中展現出真正的堅韌。 人們重新讚揚了松樹的美德。 同樣地,具有承受逆境的體力和精神力的人,才是真正有價値的人。

よきをとり あしきをすてゝ外国に おとらぬ国と なすよしもがな(国)

yoki wo tori ashiki wo sutete gaikoku ni otoranu kuni to nasu yoshi mogana (kuni)

為了建設和平、宜居並富有品格的國家,我們必須擁有廣闊的視野。 世界上有許多値得學習的國家。 廣泛地觀察世界,迅速吸收長處,不固執地拋棄短處。 不斷重複這一過程,一步一步穩健地將我們的國家建設成與其他國家一樣優秀的國家。

世に広く しらるゝまゝに人みなの つゝしむべきは おのが身にして(をりにふれて)

yo ni hiroku shiraruru mama ni hito mina no tsutsumubeki wa ono ga mi ni shite (ori ni furete)

當事業成功或出版著作,名聲在社會上傳開時,人們容易變得狂妄,忘記謹慎。 一旦產生傲慢之心,就會覺得自己是特別的,看不起別人。 這樣一來,那個人的優秀品質和成就將失去光彩。 謹慎正是讓人更加璀璨的品質。

世のさまは いかゞあらむとかたつぶり をりをり家を いでて見るらむ(蝸牛)

yo no sama wa ikaga aramu to katatsuburi ori ori ie wo idete miruramu (kaigyuu)

當自己創業發展事業順利又繁忙時時,就容易與一般社會脱鉤,變得只在自己的殼裡工作。 比起參加業界聚會,更傾向於優先賺錢的工作,容易陷入自滿。就像蝸牛偶爾會從殼中探出頭來環顧四周一樣,我們也需要有意識地關注社會動向。

世の中に 危きことはなかるべし 正しき道を ふみたがへずば(道)

yo no naka ni abunaki koto wa nakarubeshi tadashiki michi wo fumitagaezuba (michi)

“世事難料 前途莫測(一寸先是黑暗)”這句話告訴我們,這個世界充滿危險。 在平靜的日子裡,一旦疏忽,可能會被突如其來的風暴搞得一團糟。 然而,真正的危險並不是這些事情。 對人來説,有該走的路,也有不該踏足的路。 只要明白道理,選擇正確的道路前進,就無所畏懼。

世の中に ひとりたつまでをさめえし 業こそ人の たからなりけり (宝)

yo no naka ni hitori tatsu made osameeshi gyou koso hito no takara narikeri (takara)

走出社會,獨立生活的艱辛絶非易事。 無論選擇哪個領域,都需要具備優於他人的技術。 古人將掌握完整技術稱為「學習一技之長」,並認為這是有價値的事情。 能夠自立自強,擁有對社會有益的技能,才是人真正的財富。

世の中の 風にこゝろをさわがすな まなびの窓に こもるわらはべ(学生)

yo no naka no kaze ni kokoro wo sawagasuna manabi no mado ni komoru warahabe (gakusei)

毎個人都有各自的立場,並且在那個時候進著自己應盡的本份。 在學校學習的時間是為了讓人在畢業後能夠作為社會人士活躍,鞏固人生基礎的階段。 雖然各種誘惑很多,也可能對玩樂感到著迷,但認識自己的角色並保持心境平靜至關重要。

世の中の人におくれをとりぬべし すゝまむときに進まざりせば(をりにふれて)

yo no naka no hito ni okure wo torinubeshi susumamu toki ni susumazari seba (ori ni furete)

無論做什麼,都需要謹慎。 越是重要的事情,越要避免草率行事。 然而,事物都有時機和流向。 追求謹慎的目的是順應潮流,而非逆流而行。 當該前進的機會來臨時,不要猶豫,要果斷地向前。 在重要時刻猶豫不決,就會落後於他人,成為掉隊者。

世の中の人の司となる人の 身のおこなひよたゞしからなむ(行)

yo no naka no hito no tsukasa to naru hito no mi no okonai yo tadashikaranamu (gyou)

人們常説:“一個人的言行,就是他的一切。” 人在日常生活中不斷做出選擇,選擇的結果通過“思維、言語、行動”這三者來表現。 無論如何掩飾,人的品格都會自然地表現在言語和行為上。 在世界上,所有處於領導地位的人們,他們的言行尤其需要正確無誤。

世の人を をしふる事もかたからむ 身のおこなひの 正しからずば(行)

yo no hito wo oshifuru koto mo katakaramu mi no okonai no tadashikarazuba (gyou)

不僅是教育專業人士,許多領域的領導者都在積極活動。 教導他人不僅僅是傳授知識和技能,更是通過品格傳遞心靈和能量。 無論是學校課程還是技術培訓,如果指導者本人的行為不端正,那麼教育他人將變得困難。

よもの海 みなはらからと思ふ世に など波風の たちさわぐらむ(正述心緒)

yo mono umi mina harakara to omou yo ni nado namikaze no tachi sawaguramu (seijukushinsho)

所有生命都如同一個環彼此相連,也都是來自生命之源(大光明)般光的存在。 而且,毎個生命都是同質的存在,彼此是靈魂的兄弟姊妹。 這是人人皆知的事實,雖然世界上的人們都被認為是夥伴和兄弟,但為何還要堅持以國家為中心的自私觀念,並引起巨大的衝突?

よる波に 打あげられて臥しながら 花咲きにけり かはらなでしこ(をりにふれて)

yoru nami ni uchi agerarete fushinagara hana saki ni keri kawara nadeshiko (ori ni furete)

在浪花拍岸的地方,矮牆花生根發芽。 風平浪靜時候一切都好,但波浪洶湧時,它會被打倒。 儘管身處惡劣環境,它仍能綻放美麗的花朵。 端莊的矮牆花,究竟哪裡隱藏著這樣的堅韌呢? 人們也應該在任何嚴苛的境遇中,不抱怨、不放棄,堅持初衷。

世わたりの 道のつとめに怠るな 心にかなふ あそびありとも(遊戯)

yo watari no michi no tsutome ni okotaruna kokoro ni kanau asobi aritomo (yuu gi)

人生漫長,日常生活中往往充滿重複。 在變化不大的日子裡,有時會嘗試賭博,或是尋求有趣的娛樂。 生活中需要放鬆,但要懂得分寸,適可而止。 無論找到多麼喜歡的遊戲,也不能忽略支撐自己和家人的工作。

わが心 われとをりをりかへりみよ 知らず知らずも 迷ふことあり(をりにふれて)

waga kokoro ware to ori ori kaeri mi yo shirazu shirazu mo mayou koto ari (ori ni furete)

人的心變幻莫測,很難保持安定。 自古以來,尋求安心立命的人都致力於修行以達到内心的安定。 思緒不斷湧現,但如果不縈繞在心,它們終將消失。 然而,當捉住思緒並附上消極情感時,它們就會成為痛苦和困擾的根源。 有時候應該檢查自己的内心,小心不要陷入混亂。

われもまた さらにみがかむ曇なき 人の心をかがみにはして (鏡)

ware mo mata sarani migakamu kumonaki hito no kokoro wo kagami ni wa shite (kagami)

儘管身為天皇,但我絶不是作為人類的頂峰。 在衆多名字未曾著墨的人當中,必定有很多擁有純潔心靈的人。 我也希望以潔淨無瑕的心,以清麗美好的人們的心為榜樣,不斷磨練自己的心靈。